MICE Services & Management

บริการของดี

บริการจัดงานประชุม ประชุมหน่วยงาน / สัมมนา / สถานที่จัดงาน /จัดเลี้ยง / ตกแต่งสถานที่รวมทั้งจัดกิจกรรมภายในงาน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดงาน

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560043728