การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Heads of Civil Service Retreat)

(3 ผู้นำอาเซียนข้าราชการพลเรือน Retreat)

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๓

22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนัตราสยามกรุงเทพฯ