งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล”

และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อผลผลิต “ข้าวหอมมะลิ”

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ตามแนวทาง”พะเยาโมเดล”

นำร่องขายข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน

สร้างต้นแบบส่งเสริมแนวการตลาดนำการผลิต นำข้าวไทยสู่ระดับโลก