นิทรรศการประชุมวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์