นิทรรศการ “ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

การจัดเตรียมพื้นที่พร้อมการจัดนิทรรศการ นิทรรศการ "ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562
ณ โครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 5-8 ธันวาคม 2562