มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค

จัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ  ยกระดับภูมิภาคภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ
วันที่ 23 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561 จำนวน 6 ครั้ง
ณ นครพนม กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน ตาก ชัยนาท นราธิวาส