โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนการศึกษาสถานที่และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 กันยายน 2562

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นนส์กรุงเทพ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและชุมชนในโรงเรียนจำนวน 67 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ พิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษกโดยจัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคลอรี่บีชรีสอร์ทกรุงเทพและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้