วันน้ำโลก 2559

จ้างจัดงานโครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก

วันที่ 22 มีนาคม 2559

ณ ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำ