Green OTOP Midyear 2018

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถึชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 87/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี