KORAT TAPIOCA FAIR งานวันมันสำปะหลังโคราช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมใหม่ พลังงานทดแทน

กิจกรรมย่อย การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๘ –๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา