SIMA ASIAN Thailand 2017

นิทรรศการผลงานเทคโนโลยี/นวัตกรรมในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2017

สัญญาจ้างเลขที่  ส.สลก. 19/ 2560

ลงวันที่ 4 กันยายน 2560

ณ กรมวิชาการเกษตร