วีดิทัศน์ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้เน้นรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟมที่ส่งผลต่อชีวิตสัตว์ป่าล้มตายจำนวนมาก

                นายประกิต วงศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดจำนวนขยะที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านสัตว์ป่าอยู่  ทั้งการล่าสัตว์ป่า จนสัตว์ป่าหลายชนิดลดลง หรือบางชนิดสูญพันธุ์ // ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า  เช่น ช้างป่า ลิง ตัวเงินตัวทอง (เหี้ย) แม้จะแก้ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ที่สำคัญจะมีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเข้มข้นและจริงจัง

                สำหรับกิจกรรมภายในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประกอบด้วย จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนิทรรศการที่เน้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ // การแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ // พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 // ขยะกับผลกระทบต่อสัตว์ป่า รวมถึง การเสวนา “อนาคตสัตว์ป่าไทย” และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก